Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

 

De kosten van het onderwijs worden in principe vergoed door het Rijk.
Er zijn echter zaken die niet onder de bekostiging vallen, maar die het onderwijs wel aantrekkelijker maken.  Om deze kosten te dekken vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig, omdat in de wet is vastgelegd dat een school een kind niet mag weigeren of verwijderen wanneer de ouderbijdrage niet betaald wordt.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2020 -2021
 

Mentoractiviteiten € 10,00

Sportdag                  € 10,00

Schoolfeest                   € 7,50

Kerstviering                € 2,50

Dit betekent dat de vrijwillige ouderbijdrage in alle leerjaren € 30,00 bedraagt.

Vakcollege Eindhoven heeft in leerjaar 1 tot en met 3 een eindejaarsactiviteit. De kosten hiervan bedragen  € 25,00.

Er wordt geen huur en borg voor de kluisjes in rekening gebracht. Vervanging van een zoekgeraakte kluissleutel kost € 6,00.

Wijze van betalen

Jaarlijks ontvangen ouder(s)/verzorger(s) in het najaar van Ons Middelbaar Onderwijs één of meerdere digitale facturen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, diverse reizen en overige activiteiten. De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De deelraad stelt deze bijdrage ook vast en ziet toe op de besteding. Intekenen voor het project Topsport Talentschool (LOOT), en/of reizen verplicht u tot het betalen van de kosten. De digitale facturering geschiedt via Accept Email. Accept Email is een rekening in uw mail- box in plaats van in uw brievenbus, die op eenvoudige wijze direct en snel betaald kan worden via iDEAL. De factuur, die door onze school voor u is opgesteld, wordt als bijlage opgenomen in de mail die u ontvangt. Deze mail wordt naar u gezonden vanuit Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, finfact@postnl.omo.nl, met de factuur als bijlage. In de betreffende mail is een duidelijke beschrijving van de betalingsprocedure opgenomen. Wij vragen u de factuur binnen 28 dagen te betalen. Mocht u meer informatie wensen over Accept Email, dan verwijzen we u naar de website van Accept.