Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

Ondanks het feit dat de schoolboeken sinds enkele jaren door de school betaald worden, worden sommige zaken niet vergoed, zoals een atlas, woordenboeken, tekenmaterialen, passer, en rekenmachines. De aanschaf van dergelijke zaken blijven voor rekening van de ouder(s) komen. Daarnaast zijn er kosten voor excursies en activiteiten met groot educatief belang. Deze kosten vormen samen de vrijwillige ouderbijdragen. Vrijwillig omdat in de wet is vastgelegd dat de school een leerling niet mag weigeren wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2019 -2020

Mentoractiviteiten € 10,00
Sportdag € 10,00
Schoolfeest € 7,50
Kerstviering € 2,50

Dit betekent dat de vrijwillige ouderbijdrage in alle leerjaren € 30,00 bedraagt. Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan verbonden kosten, betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten. De leerling dient in dat geval in principe een vervangende activiteit op school te volgen.

Vakcollege Eindhoven heeft in leerjaar 1 tot en met 3 een eindejaarsactiviteit € 25,00.

Er wordt geen huur en borg voor de kluisjes in rekening gebracht. Vervanging van een zoekgeraakte kluissleutel kost € 6,00.

Wijze van betalen

Jaarlijks ontvangen ouder(s)/verzorger(s) in het najaar van Ons Middelbaar Onderwijs één of meerdere digitale facturen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, diverse reizen en overige activiteiten. De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De deelraad stelt deze bijdrage ook vast en ziet toe op de besteding. Intekenen voor het project Topsport Talentschool (LOOT), en/of reizen verplicht u tot het betalen van de kosten. De digitale facturering geschiedt via Accept Email. Accept Email is een rekening in uw mail- box in plaats van in uw brievenbus, die op eenvoudige wijze direct en snel betaald kan worden via iDEAL. De factuur, die door onze school voor u is opgesteld, wordt als bijlage opgenomen in de mail die u ontvangt. Deze mail wordt naar u gezonden vanuit Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, finfact@postnl.omo.nl, met de factuur als bijlage. In de betreffende mail is een duidelijke beschrijving van de betalingsprocedure opgenomen. Wij vragen u de factuur binnen 28 dagen te betalen. Mocht u meer informatie wensen over Accept Email, dan verwijzen we u naar de website van Accept.